Vedtægter

HJEMMEVÆRNSMUSEETS VENNER

Vedtægter for Hjemmeværnsmuseets Venner


§ 1. Foreningens navn er ”Hjemmeværnsmuseets Venner”.


§ 2. Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til Hjemmeværnsmuseet i Frøslevlejren samt gennemføre arrangementer, der kan fremme den historiske interesse.


§ 3. Som medlem kan optages personer, foreninger, institutioner eller organisationer.


§ 4. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kontingentet fastsættes på den årlige

generalforsamling. Medlemsretten ophører ved udtræden af foreningen, eller såfremt kontingentet ikke er betalt.

 

§ 5. Foreningens bestyrelse består af højst 9 medlemmer og 2 suppleanter. Formanden for Den Selvejende Institution Hjemmeværnsmuseet er født medlem af bestyrelsen.  Formand vælges i ulige år, kasserer i lige år. De resterende bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, og genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.


§ 6. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf formand eller næstformand. Beslutning tages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Sekretæren fører protokol over bestyrelsens beslutninger. Bestyreren af kiosken kan ikke vælges til bestyrelsen, men deltager ordentligvis i bestyrelsens møder uden stemmeret.


§7. Formanden og kassereren har hver for sig dispositionsret under hensyntagen til gældende forvaltningsregler.


§8. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Foreningens årlige generalforsamling afholdes i Frøslevlejren, så den falder sammen med kustodefesten. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde:


1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

4. Bestyrelsens forslag til budget/aktivitet for indeværende og næstkommende år.

5. Indkomne forslag. (Skal foreligge skriftligt ved formanden senest 14 dage før generalforsamlingen)

6. Fastsættelse af kontingent for næstfølgende år.

7. Valg af formand/eller kasserer.

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

9. Valg af statsautoriseret revisor eller 2 revisorer.

10. Eventuelt.


Sekretæren fører protokol over generalforsamlingens forhandlinger. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 20 % af medlemmerne skriftligt kræver det.


§ 9. Disponibelt overskud fra foreningens virksomhed overføres til Hjemmeværnsmuseet efter ansøgning fra museet.


§ 10. Beslutning om foreningens evt. ophævelse kan finde sted, hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og kan kun besluttes med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer.

 

Vedtægterne er vedtaget på det stiftende møde den 4. maj 1990 og tilrettet ved

Generalforsamlingen den 4. maj 1991

Generalforsamlingen den 1. maj 1993

Generalforsamlingen den 6. maj 1995

Generalforsamlingen den 5. maj 2001

Generalforsamlingen den 3. oktober 2009

Generalforsamlingen den 7. oktober 2017


                                     Formand                    Kasserer                         Sekretær


Printvenlig udgave.

Printvenlig

udgave.

Hjemmeværnsmuseet

Frøslevlejren Barak H 2

Lejrvejen 101

6330 Padborg

museeth2@gmail.com

www.hjemmevaernsmuseet.dk

Hjemmeværnsmuseet

Hjemmeværnsmuseets Venner

Hjemmeværnsmuseets Venners

privatlivspolitik:

Klik HER

Webmaster: okn@youmail.dk